Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny SP25

Platforma e-learningowa

sp25.eklasa.edu.pl

Dzwonki

 1. 8:00 - 8:45
 2. 8:55 - 9:40
 3. 9:50 - 10:35
 4. 10:45 - 11:30
 5. 11:40 - 12:25
 6. 12:45 - 13:30
 7. 13:50 - 14:35
 8. 14:45 - 15:30
 9. 15:40 - 16:25
 10. 16:25 - 17:10
 11. 17:10 - 17:55
 12. 17:55 - 18:40

Polecamy

www.bip.krakow.pl

www.efs.gov.pl

www.ore.edu.pl

www.6latki.men.gov.pl

www.portaledukacyjny.krakow.pl

www.portaledukacyjny.krakow.pl

www.portaledukacyjny.krakow.pl

www.prezydencjaue.gov.pl

www.wartobycdobrym.pl

www.uniwersytetdzieci.pl

http://krakow.pl/budzet

https://naszeszkoly.krakow.pl/

http://mapadotacji.gov.pl/

EFS

Akademia Młodych Matematyków

Projekt Diament

Radosna szkoła

Pierwsze uczniowskie doświadczenia - drogą do wiedzy

Pracownie komputerowe dla szkół

www.indywidualizacja.edu.pl

Plan zajęć realizowany w SP25

Opis projektu

SP 25 Kraków

Warto zobaczyć

Gimnazjum Nr 21 w Krakowie

 

Szkoły Odkrywców Talentów

PDF Drukuj Email

O dysleksji

1. Czym jest dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia?

2. Sygnały, których nie wolno lekceważyć.

3. Ryzyko dysleksji.

4. Skala Ryzyka Dysleksji prof. Marty Bogdanowicz.

5. Akty prawne dotyczące dysleksji.

1. Czym jest dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia?

Oprócz terminu „dysleksja” używane są również inne pojęcia określające specyficzne trudności w nabyciu umiejętności prawidłowego czytania i pisania:

Dysortografia – kłopoty z opanowaniem poprawnej pisowni, w tym także nagminne popełnianie błędów ortograficznych, pomimo werbalnej znajomości zasad ortografii; występuje u ok. 16% uczniów

Dysgrafia – problemy z kaligrafią, czyli tzw. brzydkie pismo, często trudne do odczytania nawet przez samego piszącego; problem dotyczy ok. 4% uczniów.

Hiperdysleksja – trudności w czytaniu ze zrozumieniem; (gdy czytający opanował samą technikę czytania, ale słabo rozumie tekst

Ponieważ jednak wymienione wyżej zaburzenia występują najczyściej jednocześnie, zwykle (np. w opiniach PPP) stosuje się jeden termin „dysleksja” sugerujący specyficzne trudności w uczeniu się czytania i/lub pisania, bez precyzowania, o jakie trudności chodzi.

Nie zapomnijmy także o dyskalkulii -  jest to termin określający specyficzne trudności w  nauce matematyki.

 

2. Sygnały, których nie wolno lekceważyć:

Małe dziecko: nie raczkuje, późno zaczyna chodzić, mówić, źle buduje zdania.

Przedszkolak: ma kłopoty z nauką wierszyków, jego rysunki mają mało detali, myli prawą i lewą rękę, nie umie zapinać guzików.

Dziecko z zerówki: ma problemy z czytaniem, różnicowaniem podobnie brzmiących głosek (np. f-w, p-b), dzieleniem wyrazów na sylaby, zapamiętywaniem wierszy, orientacją w czasie.

Uczeń początkowych klas podstawówki: ma kłopoty w budowaniu dłuższych wypowiedzi, podczas czytania myli litery o podobnym kształcie (np. a-o, m-n, b-d, g-p, n-u, m-w), opuszcza litery, pisząc je, pomija kropki, daszki czy ogonki, popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, brzydko pisze, ma kłopoty z nauką tabliczki mnożenia.

Objawy ryzyka dysleksji w różnych okresach rozwojowych dziecka

Dzieci ryzyka dysleksji mogą być identyfikowane przez rodziców, nauczycieli i logopedów na podstawie charakterystycznych symptomów. Nie tylko w wieku przedszkolnym mona odczytać wiele sygnałów, które ten stan zapowiadają. Pojawiają się one już w okresie po niemowlęcym. Aby jednak dobrze dostrzec te symptomy, należy je znać. / Dzieckiem ryzyka dysleksji jest każde dziecko pochodzące z nieprawidłowo przebiegającej ciąży i skomplikowanego porodu. Duże prawdopodobieństwo wystąpienia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu dotyczy także dzieci z rodzin, w których już wcześniej pojawiały się takie trudności, jak: dysleksja rozwojowa, opóźnienie rozwoju mowy, oburęczność i leworęczność. Wystąpienie dysleksji rozwojowej przede wszystkim zapowiadają objawy nieharmonijnego rozwoju psychoruchowego, przyjmujące postać fragmentarycznego opóźnienia rozwoju niektórych funkcji poznawczych (głównie językowych i wzrokowych) oraz funkcji ruchowych. Zgodnie ze współczesna wiedza specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu są skutkiem opóźnienia w rozwoju funkcji: wzrokowych, słuchowo-językowych i motorycznych uczestniczących w realizacji złożonych czynności, do których należą czytanie i pisanie.

Ryzyko dysleksji jest zatem prawdopodobne u dzieci:

- nieobciążonych genetycznie (dysleksja występuje w rodzinie),

- pochodzących z nieprawidłowo przebiegającej ciąży i porodu,

- u których mona zaobserwować dysharmonie w rozwoju psychomotorycznym.

Objawy ryzyka dysleksji możliwe do rozpoznania na poszczególnych etapach rozwoju, mogą stanowić np. przewodnik do wywiadu z rodzicami. Im więcej symptomów ryzyka dysleksji zauważamy, tym bardziej jest ono prawdopodobne.

Wiek niemowlęcy (0- pierwszy r.7.)

motoryka duża - opóźniony lub nietypowy rozwój ruchowy:

- dzieci nie raczkują lub mało raczkują, gorzej od większości rówieśników utrzymują równowagę w postawie siedzącej lub stojącej;

- dzieci przejawiają minimalne dysfunkcje neurologiczne, jak np. obniżone napięcie mięśniowe, utrzymujące się pierwotne odruch wrodzone, które powinny zaniknąć do końca pierwszego roku życia.

Wiek po niemowlęcy (2-3 lata)

motoryka duża - opóźniony rozwój ruchowy:

- trudności z utrzymaniem równowagi, automatyzacja chodu, opóźnienie w rozpoczęciu chodzenia i biegania;

motoryka mała- opóźniony rozwój ruchów rąk

- mała zręczność manualna, nieporadność w samoobsłudze (np. myciu rak, jedzeniu łyka), mała sprawność w zabawach manipulacyjnych (np. budowaniu z klocków);

funkcje wzrokowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa - opóźnienie rozwoju grafomotorycznego:

- dzieci nie próbują same rysować,

- w wieku 2 lat nie naśladują rysowania linii,

- w wieku 2 lat i 6 miesięcy nie potrafią naśladować kierunku poziomego i pionowego linii,

- w wieku 3 lat nie umieją narysować koła; funkcje językowe - opóźnienie rozwoju mowy: - późniejsze wypowiadanie pierwszych słów (w pierwszym roku życia),

- w wieku 2 lat - zdania proste,

- w wieku 3 lat - zdania złożone.

Wiek przedszkolny (3-5) lat

motoryka duża

- niska sprawność ruchowa w zakresie ruchów całego ciała, która objawia się tym, ze dziecko:

- słabo biega,

- ma kłopoty z utrzymaniem równowagi, np. podczas chodzenia po linii krawężnika,

- z trudem uczy się jeździć na rowerku trzykołowym, hulajnodze,

- jest niezdarne w ruchach, źle funkcjonuje w zabawach ruchowych;

motoryka mała

- słaba sprawność ruchowa rak, której symptomami są:

- trudność i niechęć do wykonywania czynności samoobsługowych, np. zapinania małych guzików, sznurowania butów, zabaw manipulacyjnych takich jak nawlekanie korali

koordynacja wzrokowo-ruchowa, w zakresie której zaburzenia objawiają się: - trudnościami z budowaniem z klocków,

- niechęcią dziecka do rysowania, wykonywaniem bardzo uproszczonych rysunków,

- sposobem trzymania ołówka w palcach (nieprawidłowy chwyt) - dziecko, rysując, za mocno lub za słabo go przyciska,

- brakiem umiejętności rysowania koła w wieku 3 lat, kwadratu i krzywa w wieku 4 lat, trójkąta i kwadratu opartego na kacie w wieku 5 lat;

funkcje wzrokowe - zaburzenia w rozwoju objawiają się:

- nieporadnością w rysowaniu - rysunki bogate treściowo, lecz prymitywne w formie,

- trudnościami w składaniu według wzoru obrazków pociętych na części, puzzli, wykonywaniu układanek, mozaiki;

funkcje językowe - zaburzenia rozwoju mowy staja się widoczne przez:

- opóźniony rozwój mowy,

- nieprawidłowa artykulacje wielu głosek, trudności z wypowiadaniem nawet niezbyt złożonych wyrazów (częste przekręcanie słów), wydłużony okres posługiwania się neologizmami,

- trudności z rozpoznawaniem i tworzeniem rymów oraz aliteracji (aliteracje - tak samo brzmiące początki słów, np. ok_o - ok_ret)

- trudności z zapamiętywaniem i przypominaniem nazw (szczególnie sekwencji nazw, takich jak pory dnia, nazwy posiłków); - trudności z zapamiętaniem krótkich wierszyków i piosenek,

- trudności z budowaniem wypowiedzi, używanie głównie równoważnikowy zdań i zdań prostych, mały zasób słownictwa;

lateralizacja - opóźniony rozwój; - brak przejawów preferencji jednej reki; orientacja w schemacie ciała i przestrzeni - opóźnienie orientacji; - z końcem wieku przedszkolnego dziecko nie umie wskazać prawej reki (myli się).

Klasa 0 (6-7 lat)

motoryka duża- obniżona sprawność ruchowa, która objawia się tym, że dziecko:

- słabo biega, skacze;- ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń równoważnych, takich jak chodzenie po linii, stanie na jednaj nodze;- ma trudności z uczeniem się jazdy na nartach, łyżwach, rowerze;

motoryka mała

- mała sprawność manualna, dla której charakterystyczne są:

- trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów w zakresie samoobsługi, np. Z zawiązywaniem sznurowadła na kokardkę, z używaniem widelca, nożyczek,

- trudności z opanowaniem prawidłowych nawyków ruchowych podczas rysowania i pisania, np. dziecko pomimo wielu ćwiczeń niewłaściwie trzyma ołówek w palcach, w niewłaściwym kierunku kreśli linie pionowe (od dołu do góry) i poziome (od prawej do lewej);

koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia objawiają się:

- trudnościami z rzucaniem i chwytaniem piłki; - nieprawidłowym chwytem ołówka w palcach;

- trudnościami z rysowaniem szlaczków, odtwarzaniem złożonych figur geometrycznych (np. rysowaniem rombu w wieku 6-7 lat);

funkcje wzrokowe - zaburzenia polegające na tym, że dziecko ma:

- trudności z wyróżnianiem elementów z całości, a także ich syntetyzowaniem w całość, np. podczas budowania według wzoru konstrukcji z klocków, układania mozaiki, trudności z wyodrębnianiem szczegółów różniących dwa obrazki; - trudności z odróżnianiem kształtów podobnych (np. figur geometrycznych, liter m-n. t-ł) lub identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. liter p-g-b-d);

funkcje językowe

- zaburzenia objawiają się jako:

- wadliwa wymowa, przekręcanie trudnych wyrazów (przestawianie głosek i sylab, asymilacja głosek, np sosa lub szosza); - błędy w budowaniu wypowiedzi, błędy gramatyczne,

- trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych obrazujących stosunki przestrzenne: nad-pod, za-przed, wewnątrz -na zewnątrz,

- trudności z różnicowaniem podobnych głosek (np. z-s, b-p, k-g) w porównywanych słowach, np. koza-kosa,

- mylenie nazw zbliżonych fonetycznie,

- trudności z dokonywaniem operacji (analizy, syntezy, opuszczania, dodawania, zastępowania, przestawiania) na cząstkach fonologicznych (logotomach, sylabach, głoskach) w takich zadaniach, jak wydzielanie sylab i głosek ze słów, ich syntetyzowaniem (zaburzenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej), analizowaniem struktury fonologicznej słów (np. W poleceniach typu odszukaj słowa ukryte w nazwie "lewkonia"), rozpoznawaniem i tworzeniem rymów i aliteracji (np. w poleceniach typu: wymyśl rym do słowa "mama", które słowa się rymują "Tomek-Adam-domek", a które słowo brzmi inaczej; które słowa brzmią podobnie "kolejka-pociąg-kolega"),

- trudności z zapamiętywaniem wiersza, piosenki, więcej ni jednego polecenia w tym samym czasie;- trudności z zapamiętywaniem nazw, trudność z zapamiętywaniem materiału uszeregowanego w serie i sekwencje, takiego jak nazwy dni tygodnia, pór roku, sekwencji czasowej: wczoraj-dziś-jutro i sekwencji cyfr w szeregach 4-cyfrowych;

lateralizacja - opóźnienie rozwoju lateralizacji - obserwujemy brak ustalenia reki dominującej; dziecko nadal jest oburęczne; orientacja w schemacie ciała i przestrzeni - opóźnienie, objawiające się tym, że dziecko: - ma trudności ze wskazywaniem na sobie części ciała, gdy określa terminami prawe-lewe (np. prawa ręka); - nie umie określić kierunku na prawo i na lewo od siebie(np. drzwi na prawo) orientacja w czasie - zaburzenia dotyczące trudności z określaniem pór roku i dnia;

Czytanie - nasilone trudności w nauce czytania, dla których charakterystyczne jest to, że dziecko:

- czyta bardzo wolno, głównie głoskuje i nie zawsze dokonuje poprawnie wtórnej syntezy,

- przekręca wyrazy,

- nie rozumie przeczytanego zdania; pierwsze próby pisania - mona zaobserwować, że dziecko:

- często pisze litery i cyfry zwierciadlanie; - odwzorowuje wyrazy, zapisując je od strony prawej do lewej.

Współwystępowanie wielu wymienionych objawów u dziecka pozwala z większą pewnością przypuszczać, ze mamy do czynienia z ryzykiem dysleksji. W sytuacji gdy rodzice i nauczyciele klas 0 nie znają problemu specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, i traktują te problemy jako zachowania typowe dla małego dziecka, z których się wyrasta, to objawy ryzyka dysleksji są zauważane dopiero w szkole. W pierwszych latach nauki dziecka w szkole dorośli powinni zwrócić uwagą na następujące symptomy i odpowiednio zainterweniować - poddać dziecko badaniom diagnostycznym i zadbać o to, by uzyskało ono pomoc od pedagoga.

Wiek szkolny (klasy I-III)

motoryka duża- słaba sprawność ruchowa całego ciała, która objawia się tym, że dziecko:

- ma trudności z opanowaniem jazdy na hulajnodze, dwukołowym rowerze, wrotkach, łyżwach, nartach;

- niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych i lekcjach w-f, związanych z trudności z wykonywaniem niektórych ćwiczeń, np. układów gimnastycznych;

motoryka mała

- obniżona sprawność ruchowa rak - zauważamy, że dziecko:

- nie opanowało w pełni czynności samoobsługowych związanych z ubieraniem się, myciem i jedzeniem (nożem i widelcem);

koordynacja wzrokowo-ruchowa

- zaburzenia przejawiają się: - trudnościami w rzucaniu do celu i chwytaniu; - niechęcią do rysowania i pisania,

- poprzez sposób trzymania ołówka i długopisu - dziecko zbyt mocno przyciska narządzie, przez co ręka szybko się meczy,

- trudnościami z rysowaniem szlaczków w liniaturze zeszytu, odtwarzaniem złożonych figur geometrycznych,

- poprzez niski poziom graficzny rysunków i pisma - dziecko brzydko rysuje (poziom wykonania nieadekwatny do wieku życia) i niestarannie pisze (nie mieści się w liniaturze, zagina "ośle uszy" na rogach kartek zeszytu, pisze wolno); funkcje wzrokowe - objawy zaburzeń to: - trudności z wyróżnianiem elementów z całości i/lub ich syntetyzowaniem w całość, np. podczas budowanie według wzoru konstrukcji z klocków, - trudności z wyodrębnieniem szczegółów różniących dwa obrazki,

- trudności z odróżnianiem kształtów podobnych (np. liter m-n, t-ł) lub identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. liter p-g-b-d);

funkcje językowe - objawy zaburzeń to: - wadliwa wymowa,

- przekręcanie złożonych wyrazów (przestawianie głosek i sylab, asymilacje głosek)

- używanie sformułowań niepoprawnych pod względem gramatycznym: trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych, sformułowań wyrażających stosunki przestrzenne: nad-pod, na zewnątrz-wewnątrz,

- trudności z pamięcią fonologiczna, sekwencyjna, czyli trudności dotyczące zapamiętywania sekwencji nazw, sekwencji czasowej, kolejności szeregów czterocyfrowych, wierszy, piosenek, więcej ni jednego polecenia w tym samym czasie,

- trudności z szybkim wymienianiem nazw, np. wszystkich znanych owoców, szeregu słów,

- wolne tempo nazywania szeregu prostych obrazków,

- trudności z nazywaniem i zapamiętaniem liter alfabetu, powtarzaniem z pamięci szeregów słów oraz szeregów cyfrowych,- trudności z zapamiętaniem tabliczki mnożenia;

lateralizacja- utrzymywanie się oburęczności;

orientacja w schemacie ciała i przestrzeni - przejawy zaburzeń to:

- trudność z jednoczesnym wskazywaniem na sobie części ciała i określaniem ich terminami prawo-lewo

- trudności z określaniem położenia przedmiotów względem siebie,

- pisanie liter i cyfr zwierciadlane i/lub zapisywanie wyrazów od prawej do lewej strony;

czytanie - nasilone trudności w nauce czytania, które mona dostrzec, jeżeli dziecko:

- bardzo wolno czyta i stosuje prymitywna technikę (głoskowanie lub sylabizowanie z wtórna synteza słowa), chow popełnia niewiele błędów,

- bardzo szybko czyta, lecz popełnia przy tym liczne błędy, wynikające z tego, ze dziecko domyśla się treści na podstawie kontekstu; - niewłaściwie i słabo rozumie przeczytany tekst;

pisanie- trudności z opanowaniem poprawnej pisowni związane z opóźnieniem rozwoju spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej to: - trudność z zapamiętaniem kształtu rzadziej występujących liter o skomplikowanej strukturze (np. wielkie litery pisane: F. H. Ł, G),

- mylenie liter podobnych pod względem kształtu, np. l-t-ł, m-n, mylenie liter identycznych. lecz inaczej położonych w przestrzeni; - popełnianie błędów podczas przepisywania tekstów;

pisanie - trudności z opanowaniem poprawnej pisowni wynikające z Opóźnienia spostrzegania słuchowego dźwięków mowy oraz z opóźnienia rozwoju pamięci słuchowej:

- mylenie liter odpowiadających głoskom podobnym fonetycznie (np. z-s, g-k, w-f, d-t),

- trudności z zapisywaniem zmiękczeń, mylenie głosek i-j, głosek nosowych a-om, e-em,

- nagminne opuszczanie, dodawanie, przestawianie, podwajanie liter i sylab,

- pisanie wyrazów bezsensownych,- nasilone trudności podczas pisania ze słuchu

orientacja w czasie - przejawy zaburzeń to: - trudności z określaniem pory roku, dnia, czasu na zegarze./ Jeżeli powyższe symptomy oraz trudności w czytaniu i pisaniu utrzymują się u dzieci w klasie II pomimo pomocy udzielanej przez rodziców w domu i właściwej pracy nauczyciela w szkole, należy przeprowadzić badanie diagnostyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu stwierdzenia, co jest przyczyna owych zaburzeń. Jedna z nich może być właśnie dysleksja.

 

3.    Ryzyko dysleksji / Definicja/ Termin „ryzyko dysleksji” wprowadziła do polskiej literatury psychologicznej prof. Marta Bogdanowicz w 1993 r. Stosuje się go wobec młodszych dzieci wykazujących wybiórcze zaburzenia w rozwoju psychoruchowym, które mogą stać się przyczyna późniejszych trudności w czytaniu i pisaniu. Termin ten stosuje się równie wobec uczniów, którzy napotykają na pierwsze – lecz nasilone – trudności w nauce, pomimo inteligencji w normie, dobrze funkcjonujących narządów zmysłów, właściwej opieki wychowawczej i dydaktycznej w domu i w szkole. Dzieci ryzyka dysleksji powinny, korzystając z pomocy specjalistów, nadrobić opóźnienia rozwojowe jeszcze przed podjęciem nauki szkolnej, zanim nauczyciele zaczną je karać ocenami niedostatecznymi. Skuteczność interwencji zależy od tego, jak szybko zostanie podjęte działanie – dziecko ryzyka dysleksji nie musi stać się uczniem dyslektycznym, jeśli dostatecznie wcześnie rozpozna się jego potrzeby i zareaguje na nie, zanim dziecko zacznie poświadczać niepowodzeń w nauce – oraz od tego, w jakim stopniu uda się wyrównać dysharmonie w rozwoju psychoruchowym.

4. SRD

Trudności w czytaniu i pisaniu są rozpoznawane dopiero pod koniec pierwszego okresu nauki szkolnej, kiedy mimo zwykłych zabiegów pedagogicznych nauczyciela oraz pomocy w nauce nie udało się dziecku opanować w pełni umiejętności czytania i pisania.

Problemy z czytaniem i pisaniem można – i trzeba – rozpoznawać na samym początku nauki dziecka lub jeszcze w przedszkolu. Tylko wczesne rozpoznanie ryzyka dysleksji i szybka interwencja mająca na celu wyrównanie deficytów obecnych u dziecka daje mu szanse edukacji bez zakłóceń, wstydu i poczucia niższości. Ułatwia te prace nauczycielom i chroni przed frustracja wynikającą ze słabych rezultatów pracy z dzieckiem. Wstępnej diagnozy ryzyka dysleksji mogą dokonać rodzice dziecka lub nauczyciele w przedszkolu i szkole. Aby pomóc w ocenie, czy trudności dziecka mieszczą się w granicach normy i nie stwarzają zagrożenia dla przebiegu nauki, czy może wymaga ono jak najszybszej profesjonalnej diagnozy w poradni psychologiczno-pedagogicznej i ustalenia specjalnych oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych, została opracowana Skala Ryzyka Dysleksji. Jej autorka, prof. Marta Bogdanowicz, w publikacji prezentująca najnowszą wersję tej metody, pisze: „Skala Ryzyka Dysleksji jest metodą, która pozwala na wczesne rozpoznanie dzieci zagrożonych niepowodzeniami w nauce czytania i pisania. Biorąc pod uwagę fakt, i jest

ona narzędziem przesiewowym, należy (…) podkreślić, że warunkiem trafności i rzetelności oceny jest dobra znajomość dziecka oraz zasad interpretacji wyników. Najlepiej, gdy powyższą metodę stosuje nauczyciel – merytorycznie dobrze przygotowany, który ponadto współpracuje z rodzicami. (…) Zaleta proponowanej metody jest jej forma, która umożliwia dokonanie oceny i opracowanie wyników w krótkim czasie.

Badania SRD pozwalają wytyczyć kierunek pracy z dzieckiem, które potrzebuje od dorosłych pomocy – działań zmierzających do usprawnienia funkcji rozwijających się z opóźnieniem. W niektórych sytuacjach wyniki uzyskane dzięki SRD są podstawą skierowania dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej na pogłębione badania diagnostyczne i na ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne (…). Jest wskazane, aby dzieci ryzyka dysleksji, jeszcze przed podjęciem nauki szkolnej, zanim zaczną w szkole otrzymywać oceny niedostateczne lub „kary” choćby w formie symbolu smutnego słoneczka, miały zapewniona pomoc, dzięki której wyrównano by lub zmniejszono ich deficyty rozwojowe.

Skuteczność interwencji jest zależna od tego, jak szybko zidentyfikujemy problem i dostrzeżemy ryzyko dysleksji. Identyfikując trudności dziecka, zadbamy o to, by miało ono pomyślny start w szkole. Skala Ryzyka Dysleksji ma ułatwić to zadanie nauczycielowi i rodzicom dziecka. Dziecko ryzyka dysleksji nie musi zostać uczniem dyslektycznym.” // 2 Szczegółowe informacje dotyczące Skali Ryzyka Dysleksji, jej stosowania oraz obliczania i interpretacji wyników znajdują się w książce prof. Bogdanowicz //

Ogólna ocena wyników pozwala na określenie poziomu ryzyka dysleksji (wysokie, umiarkowane, pogranicze, brak). Dodatkowo, dzięki analizie profilów SRD można określić, jak znaczne są dysharmonie i których sfer rozwoju dotyczą (motoryka mała, motoryka duża, funkcje wzrokowe, funkcje językowe – percepcja słuchowa, funkcje językowe – ekspresja, uwaga).

Przeprowadzenie badania jedynie przy użyciu SRD daje informacje dotycząca tylko możliwości wystąpienia w okresie nauczania początkowego (I-III) niepowodzeń w nauce czytania i pisania oraz możliwość przewidzenia ich siły. Stwierdzone dysfunkcje rozwojowe mogą mieć jednak różne przyczyny, na przykład ogólne opóźnienie rozwoju intelektualnego (inteligencja nisza niż przeciętna, upośledzenie umysłowe) lub zaniedbania środowiskowe, w wyniku których dziecko nie zdołało po prostu nauczyć się odpowiednich sprawności. Sam wynik w Skali Ryzyka Dysleksji nie daje pewności, że istotnie mamy do czynienia z dysleksją. Dopiero stwierdzenie normy intelektualnej w przeprowadzonym przez psychologa teście inteligencji oraz wykluczenie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych uprawnia do umieszczenia dziecka w grupie ryzyka dysleksji.

O ryzyku dysleksji można mówić natomiast wtedy, gdy mamy pewność, że dziecko odznacza się intelektem na poziomie normy wiekowej, nie było zaniedbane środowiskowo oraz nie posiada zaburzeń w zakresie funkcjonowania narządu zmysłów (niedosłuch, znaczna wada wzroku), które mogłyby stanowić przyczynę opóźnień w rozwoju.

5. Akty prawne dotyczące dysleksji

Aktualne akty prawne dotyczące dysleksji.

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych:

- Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. (Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu)
- Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. (Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego),

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Joanna Dubiecka Zabierzowska

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.